Op deze pagina staan de Algemene voorwaarden van Storyboost.nl eigendom van Coennuijten.nl

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle StoryBoost en Coen Nuijten-webshop overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen. Door een bestelling te plaatsen geef je aan dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 

Prijzen, aanbiedingen en overeenkomsten

Een overeenkomst tussen StoryBoost / Coen Nuijten en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst en heeft betaald en daarna van StoryBoost / Coen Nuijten op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat StoryBoost / Coen Nuijten de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging)

StoryBoost / Coen Nuijten garandeert dat de prijzen binnen de webshop niet worden verhoogd, tenzij economische en/of wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 

Alle aanbiedingen gedaan op de website van StoryBoost / Coen Nuijten zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Coen Nuijten behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. 

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO’s en inclusief omzetbelasting (btw). Bij een besteding van €25,- of meer verzendt Coen Nuijten de artikelen gratis. Voor bestellingen in Nederland onder de €25,- wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van €4,95 per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor Europa zijn de kosten €6,00 per bestelling. Buiten Europa levert Coen Nuijten helaas niet. 

Levering/verzendingstermijnen

Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Dit staat aangegeven op onze website. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken drie tot vier werkdagen na ontvangst van de bestelling, 

tenzij op de website van StoryBoost / Coen Nuijten bij de beschrijving van het betreffende product anders is aangegeven. De verzendtijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. 

Retourneren

Nadat de particuliere klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met StoryBoost / Coen Nuijten te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de klant de overeenkomst van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of telefoon) aan StoryBoost / Coen Nuijten te melden. De klant dient het product – na overleg met StoryBoost / Coen Nuijten — te sturen naar: Coen Nuijten, Zonnehof 24, 2743 LN in Waddinxveen. Nadat StoryBoost Coen Nuijten de geretourneerde producten heeft ontvangen, wordt het aankoopbedrag teruggestort aan de klant. Het risico en de gemaakte kosten voor het retour zenden liggen altijd bij de klant. 

Garanties

Op de door StoryBoost / Coen Nuijten geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet. 

Privacy

StoryBoost / Coen Nuijten legt uw persoonsgegevens vast voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst en relatiebeheer. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over interessante aanbiedingen en andere diensten van de Coen Nuijten. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over  privacy kunt u richten aan info@coennuijten.nl.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

StoryBoost / Coen Nuijten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor StoryBoost / Coen Nuijten. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door StoryBoost / Coen Nuijten kunnen worden uitgesloten. 

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door StoryBoostCoen Nuijten geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
StoryBoost / Coen Nuijten garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door StoryBoost / Coen Nuijten geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde. 

StoryBoost / Coen Nuijten is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en StoryBoost / Coen Nuijten, dan wel tussen StoryBoost / Coen Nuijten en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en StoryBoost / Coen Nuijten. 

Klachten

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Storyboost / Coen Nuijten serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij StoryBoost / Coen Nuijten via info@coennuijten.nl. 

StoryBoost / Coen Nuijten zal binnen vijf werkdagen de klacht proberen op te lossen. StoryBoost / Coen Nuijten zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten. 

Persoonsgegevens

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. 

Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van StoryBoost / Coen Nuijten. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van StoryBoost / Coen Nuijten. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Adreswijziging

Zolang StoryBoost / Coen Nuijten geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij het StoryBoost / Coen Nuijten bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u het StoryBoost / Coen Nuijten om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties. 

Diversen

StoryBoost / Coen Nuijten is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden. 

Toepasselijke recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van StoryBoost / Coen Nuijten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen StoryBoost / Coen Nuijten en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter. 

Algemene voorwaarden StoryBoost voor bedrijven.

Aanvraag & boeking

 • Wanneer u een aanvraag indient, ontvangt u op korte termijn een passende offerte voor uw organisatie. Na akkoord op de prijs ontvangen wij graag een getekende (of geaccordeerde) offerte retour per e-mail. 
 • Na ontvangst van de ondertekende offerte zal StoryBoost de afgesproken data definitief in de agenda vastleggen. Wij behouden te allen tijde het recht om de gemaakte data te verplaatsen indien nodig door omstandigheden.

Voorbereiding

 • StoryBoost zal persoonlijk afstemmen of, in overleg, met een collega vaststellen wat de behoeften van de organisatie zijn. Op basis van deze informatie gaat het team aan de slag voor uw organisatie.

Annulering

 • Indien de offerte na ondertekening wordt geannuleerd door jullie als organisatie, heeft StoryBoost recht op compensatie wegens het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij de opzegging is gebaseerd op feiten en omstandigheden die aan StoryBoost zijn toe te schrijven.
 1. Opzegging binnen 2 weken voorafgaand aan het traject: 50% van de offerte.
 2. Opzegging tussen 2 weken of langer voorafgaand aan het traject: 25% van de offerte.
 • Als StoryBoost het contractueel bevestigde traject door een situatie zoals griep, etc. niet kan uitvoeren, is er sprake van overmacht. StoryBoost zal proberen een nieuwe passende datum te vinden. Indien dit niet lukt, komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen.

De training

 • StoryBoost is tijdig aanwezig om af te stemmen en eventuele materialen klaar te zetten. Indien dit niet lukt door omstandigheden, nemen we zo snel mogelijk contact op.
 • Indien er sprake is van parkeerkosten, worden deze doorbelast aan jullie organisatie.

Betaling

 • U ontvangt na het traject de factuur, welke uiterlijk 14 dagen na afronding van het traject betaald dient te worden. 
 • Bij langer lopende trajecten wordt een tussentijdse factuur gestuurd, welke eveneens binnen 14 dagen betaald dient te worden. 
 • Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, sturen wij een herinnering en brengen mogelijk €15,- administratiekosten in rekening.

Aansprakelijkheid

 1. Alle toegebrachte schade veroorzaakt aan StoryBoost wordt volledig vergoed tegen taxatiewaarde door jullie als organisatie. 
 2. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. 
 3. StoryBoost kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden. 
 4. Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, ziekte, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar leveren voor StoryBoost overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Privacy

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
 • Door ondertekening van de offerte gaat u akkoord met het verzoek van StoryBoost om tijdens en na het traject publiciteit te maken van de geleverde diensten op de bekende kanalen van social media.